ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๑ อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 1,450,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลักษณะอาคาร                      คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ขนาด 8 ห้องเรียน

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง             (x)  10.50x36 เมตร

การได้มา                               ก่อสร้างโดยเงินใช้เงินงบประมาณ

ปีที่สร้าง                                .. 2523

ราคาค่าก่อสร้าง   1,450,000 บาท

บันทึกเพิ่มเติม                     ได้รับงบประมาณทำการต่อเติมเป็นอาคารเต็มหลัง 16 ห้องเรียน ในปีงบประมาณ 2530 เป็นเงิน 2530 เป็นเงิน 1,613,500 บาท