ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๒ อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535-2536
งบประมาณ : 7,424,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลักษณะอาคาร                      คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใต้ถุนสูง ขนาด 16 ห้องเรียน

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง             (x)  10.50x80 เมตร

การได้มา                               ก่อสร้างโดยเงินใช้เงินงบประมาณ

ปีที่สร้าง                                .. 2535-2536

ราคาค่าก่อสร้าง   7,424,000 บาท