ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ 3 หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,095,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลักษณะของอาคาร             คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่

ขนาดของอาคาร                  กว้าง  21  เมตร  ยาว  40  เมตร  สูง  11  เมตร

การได้มา                            จ้างก่อสร้างวิธีสอบราคา  โดยใช้เงินงบประมาณ(2539)

ราคาค่าจ้างก่อสร้าง       4,095,000  บาท

ก่อสร้างโดย                          ห้างหุ้นส่วนจำกัด  รุ่งเพชรครุภัณฑ์