ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๔ โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 780,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ลักษณะอาคาร                      คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 2  หน่วย  2 ห้องพักครู

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง             (x)  11x32 เมตร

การได้มา                               ก่อสร้างโดยเงินใช้เงินงบประมาณ

ปีที่สร้าง                                .. 2539

ราคาค่าก่อสร้าง   780,000 บาท