ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : -ไม่มีข้อมูล สร้างเอ
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 สร้างโดยคณะสงฆ์ จิตภาวันวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี  บริจาคอุปกรณ์  และการก่อสร้างโดยพระสงฆ์