ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรมไทยวน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 50,000 บาท(งบประมาณ
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :