ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 80,000 บาท (งบประมา
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :