ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาศิษย์เก่า(ครูอาภรณ์ มหิทธิบุรินทร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 50,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :