ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิติจำนวน นักเรียน พ.ศ. 2559

รายการ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

55

35

90

ม.2

71

41

112

ม.3

53

38

91

รวม

179

114

293

ม.4

16

28

44

ม.5

24

30

54

ม.6

19

15

34

รวม

59

73

132

ทั้งสิ้น

238

187

425