ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง