ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
จำนวนบุคลากร 29 คน
ผู้บริหาร 2 คน
ครู 27 คน
ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง อีเมลล์
1 นายสุนทร  พริกจำรูญ ผู้อำนวยการ soontorn.pr@obec.moe.go.th
2 นางสุพรรณี  เสาใบ รองผู้อำนวยการ supannee.sao@obec.moe.go.th
3 นางบุบผา  บุญเพ็ง ครู buppa.boo@obec.moe.go.th
4 นางปิยะนุช  สระแก้ว ครู piyanut.saka@obec.moe.go.th
5 น.ส. พิกุล  ต๊ะทองดี ครู phikool.ta@obec.moe.go.th
6 นางเพ็ญศรี  สุดสวาท ครู pensri.sud@obec.moe.go.th
7 นางณัจนา  สุขกรีด ครู natjana.s@obec.moe.go.th
8 นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี ครู panya.jum@obec.moe.go.th
9 นางมยุรี  บุญเพ็ง ครู mayuree.b@obec.moe.go.th
10 น.ส.นุสรา  คำน้อย ครู nusara.k@obec.moe.go.th
11 นางยุพดี  ไพรวรรณ์ ครู yupadee.pa@obec.moe.go.th
12 น.ส.พิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ ครู pim.chu@obec.moe.go.th
13 น.ส.ธัญณัชฐ์  ทองฟัก ครู thanyanut.t@obec.moe.go.th
14 น.ส.อิศราภรณ์  ปินธง ครู isarapon.pi@obec.moe.go.th
15 น.ส.ประทุมมา  กลิ่นหอม ครู pratumma.kl@obec.moe.go.th
16 นางจีรนันท์  ทาแก้ว ครู jeeranan.tak@obec.moe.go.th
17 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ ครู suwannee.poj@obec.moe.go.th
18 นายธิรนันท์  ชมวนา ครู thiranan.cho@obec.moe.go.th
19 นายไพศาล  แก้วจีน ครู paisan.ka@obec.moe.go.th
20 น.ส.อ่อนนุช  ทองพูน ครู onnut.th@obec.moe.go.th
21 นายภรัณยู  อินทกนก ครู parunyoo.i@obec.moe.go.th
22 นายสุทธิพงษ์  บุญไชย ครู sutthipong.boo@obec.moe.go.th
23 นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล ครู titisan.ru@obec.moe.go.th
24 น.ส.นิตยา  แรตไธสง ครู nittaya.ratth@obec.moe.go.th
25 นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์ ครู watcharachai.sae@obec.moe.go.th
26 น.ส.ภัสสร  กาสี ครู passorn.k@obec.moe.go.th
27 นายธีรพงศ์  แคงสันเทียะ ครู theerapong.kab@obec.moe.go.th
28 Mr. Dennis Kuria Karanja ครู dennis.ka@obec.moe.go.th
29 นางสาว สุภาวดี ทองฟัก ครู supawadee.to@obec.moe.go.th