ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.1
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.1/1
รายชื่อนักเรียน
ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26 คน ยังไม่ลงทะเบียน 3 คน
1 6622 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสอาด natthawat.khao@obec.moe.go.th
2 6623 เด็กชายวุฒิชัย  ช่างประดับ wuttichai.chang@obec.moe.go.th
3 6624 เด็กชายศุภณัฐ  ศิวิลัยกุล supanat.siv@obec.moe.go.th
4 6625 เด็กชายสุรเชษฐ์  แจ่มจันทร์ surachet.chae@obec.moe.go.th
5 6626 เด็กหญิงเกตน์นิภา  แถวพันธ์ ketnnipha.ta@obec.moe.go.th
6 6627 เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีนวล jeerawan.srin@obec.moe.go.th
7 6628 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ปานทอง chatthida.pa@obec.moe.go.th
8 6629 เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ทุม nutcha.sing@obec.moe.go.th
9 6630 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยอ่อนสา pimchanok.chaio@obec.moe.go.th
10 6631 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวนนางแย้ม phenphitcha.nuan@obec.moe.go.th
11 6632 เด็กหญิงภัทรวดี  ธัญญวุฒิ phattharawadee.than@obec.moe.go.th
12 6633 เด็กหญิงวรัทยา  อาจเกลี้ยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 6634 เด็กหญิงวีร์สุดา  อินทรศักดิ์ weesuda.ai@obec.moe.go.th
14 6635 เด็กหญิงสุกัญญา  ชาญเกษม sukanya.chank@obec.moe.go.th
15 6636 เด็กหญิงสุภานิชา  สุทธิประภา suphanicha.su@obec.moe.go.th
16 6637 เด็กหญิงสุรัตชญา  ใยบุรี suratchaya.ya@obec.moe.go.th
17 6638 เด็กหญิงอภิญญา  พงพะลาด aphinya.phonp@obec.moe.go.th
18 6639 เด็กชายแก้ว  โกย kaew.ko@obec.moe.go.th
19 6640 เด็กชายขจรเดช  พันเถื่อน khachondet.ph@obec.moe.go.th
20 6641 เด็กชายชินวัตร์  พันสะระ chinnawat.phans@obec.moe.go.th
21 6642 เด็กชายณัฐวัฒน์  รื่นวงค์ natthawat.ruen@obec.moe.go.th
22 6643 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแก้ว nattawut.sookk@obec.moe.go.th
23 6644 เด็กชายนัฐวุฒิ  สีนวลใย natthawut.srinu@obec.moe.go.th
24 6645 เด็กชายพิพัฒน์  อินทนิล phiphathn.in@obec.moe.go.th
25 6646 เด็กชายภูธเนตร  เพชรฤทธิ์ phuthanet.pet@obec.moe.go.th
26 6647 เด็กชายสิทธิกร  เครือแปง sitthikon.kh@obec.moe.go.th
27 6742 เด็กชายธนาธิป  เรืองฤทธิ์ thanwa.suwanp@obec.moe.go.th
28 6743 เด็กชายธันวา  สุวรรณปักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 6744 เด็กชายพลภัทร  แสงพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน