ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2/1
รายชื่อนักเรียน
ลงทะเบียนแล้วจำนวน 28 คน ยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 1 คน
1 6498 เด็กชายกฤติพันธ์  โพธิ์อ่อน kittiphan.pho@obec.moe.go.th
2 6499 เด็กชายชัยรัตน์  วงษ์สำเภา chairat.wo@obec.moe.go.th
3 6500 เด็กชายชาคิยะ  บุญเพ็ง chakiya.bo@obec.moe.go.th
4 6502 เด็กชายธนภัทร  เครือแปง thanapat.krue@obec.moe.go.th
5 6503 เด็กชายภูชิต  ชูโชค poochit.ch@obec.moe.go.th
6 6504 เด็กหญิงคะณิดชา  วิบูลย์พันธุ์ kanidcha.wi@obec.moe.go.th
7 6505 เด็กหญิงปาลิกา  นอกไธสงค์ palika.nok@obec.moe.go.th
8 6506 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชูผกา petcharat.cho@obec.moe.go.th
9 6507 เด็กหญิงมลธกา  ดีเผือก monthaka.de@obec.moe.go.th
10 6508 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แหวนเพชร rungrat.wa@obec.moe.go.th
11 6509 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เสนากั้น rungaroon.san@obec.moe.go.th
12 6510 เด็กหญิงสุภาวดี  สังคะวร supawadee.sangka@obec.moe.go.th
13 6511 เด็กหญิงอนงค์นาถ  มะไฟ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 6512 เด็กหญิงอรัชพร  ก้อนมณี aratchaphon.ko@obec.moe.go.th
15 6513 เด็กหญิงอุบลวรรณ  หลักพิมพ์ aubonwan.la@obec.moe.go.th
16 6514 เด็กชายนนพัฒน์  รักสกุล nonnapat.rr@obec.moe.go.th
17 6515 เด็กชายนัทธพงศ์  ภุมมา natthaphong.pum@obec.moe.go.th
18 6516 เด็กชายพุทธิพงค์  เหมมาลา puttipong.ham@obec.moe.go.th
19 6518 เด็กชายสุทธิมนต์  สุทธิสาร suttimonsutisan.su@obec.moe.go.th
20 6519 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  เขียนสูงเนิน kanthida.khia@obec.moe.go.th
21 6520 เด็กหญิงขนิษฐากร  สีเอี้ยง kanitthakkorn.si@obec.moe.go.th
22 6521 เด็กหญิงชุติมา  สุระนา chutima.suti@obec.moe.go.th
23 6522 เด็กหญิงณิชากร  แพงสวัสดิ์ nichakorn.pang@obec.moe.go.th
24 6523 เด็กหญิงดวงกมล  ชูจันทร์ duangkamon.chuc@obec.moe.go.th
25 6524 เด็กหญิงปภาวีร์  ทองละมุล paphawl.th@obec.moe.go.th
26 6525 เด็กหญิงพิชญา  ชมทอง phichaya.cho@obec.moe.go.th
27 6526 เด็กหญิงระพีพร  ทรัพย์สูงเนิน rapeeporn.sup@obec.moe.go.th
28 6527 เด็กหญิงรัตนาวลี  สุขประเสริฐ ruttanavale.so@obec.moe.go.th
29 6583 เด็กหญิงพิชชากร  สาธะวัฒ pichakorn.sa@obec.moe.go.th