ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.4
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.4/1
รายชื่อนักเรียน
ลงทะเบียนแล้วจำนวน 27 คน ยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 5 คน
1 6287 นายก้องภพ  วานยุทโช kongphop.wan@obec.moe.go.th
2 6309 นางสาวนริศรา  ตุ้มทองสำโรง narisra.th@obec.moe.go.th
3 6311 นางสาวปาณิสรา  ธุระพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 6312 นางสาวปาริชาต  เปี่ยมวัฒนา parichat.pia@obec.moe.go.th
5 6313 นางสาวพรพรรณ  คำมี phonpan.ca@obec.moe.go.th
6 6315 นางสาวพัชราวดี  แสงสว่าง patcharawadee.san@obec.moe.go.th
7 6316 นางสาวมาราตรี  เเสนเเก้ว maratree.sa@obec.moe.go.th
8 6318 นางสาวเอริยาห์  เบ็ญจมินทร์ ariya.be@obec.moe.go.th
9 6329 นางสาวธันยกานต์  ธุระกิจ thanyakan.th@obec.moe.go.th
10 6346 นางสาวสุรัสวดี  การบรรจง surasawadee.ka@obec.moe.go.th
11 6349 นางสาวจอมขวัญ  บัวผัน chomkhwan.bu@obec.moe.go.th
12 6350 นางสาวชมภูนุช  แก้วตูมกา chompoonut.kaeo@obec.moe.go.th
13 6353 นายกำแพง  ศรีบุญเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 6354 นายเกียรติยศ  ชินศักดิ์กุล kiarttiyos.ch@obec.moe.go.th
15 6358 นายธีรภัทร  เทพสวัสดิ์ theerapat.the@obec.moe.go.th
16 6361 นายศุภมิตร  อินทะปัญญา supamit.ai@obec.moe.go.th
17 6364 นายอิศราวุธ  บุญเรือง aitsarawut.bu@obec.moe.go.th
18 6365 นายกฤษธนกรณ์  สุ่มติ๊บ kristanakorn.su@obec.moe.go.th
19 6382 นางสาวศิริวรรณ  กองแก้วภูมิ siriwan.kongk@obec.moe.go.th
20 6603 นายจิรานุวัฒน์  จีบแก้ว jiranuwat.je@obec.moe.go.th
21 6604 นายธนพล  อ่อนอุ่น thanaphon.onu@obec.moe.go.th
22 6605 นายนฤเบศร์  อะรัญ naruebet.ara@obec.moe.go.th
23 6606 นายรณภูมิ  ชินจักร์ ronnapum.ch@obec.moe.go.th
24 6607 นายรัฐภูมิ  อาจวาริน  rataphum.ar@obec.moe.go.th
25 6608 นายศุภากร  ปั้นงาม supakorn.pun@obec.moe.go.th
26 6609 นายสุชาติ  เกตุผักแว่น suchat.ket@obec.moe.go.th
27 6611 นายสุภาพจน์  วรรณะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 6706 นายณภัทร  กุนันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 6713 นายเกียรติศักดิ์  ไชยเดช kiarttiyos.ch@obec.moe.go.th
30 6714 นายสรกานต์  ปานเกิด sorakan.pa@obec.moe.go.th
31 6723 นายก่อกุศุล  ศิลาชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 6727 นายธนวัฒน์  ขำเอนก thanawat.khama@obec.moe.go.th