ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.5
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.5/1
รายชื่อนักเรียน
ลงทะเบียนแล้วจำนวน 14 คน ยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 8 คน
1 6177 นายอมรินทร์  อินต๊ะ aumarin.in@obec.moe.go.th
2 6178 นายอรรถกานต์ พิมพ์ขันธ์ autthakarn.pi@obec.moe.go.th
3 6180 นางสาวกัญญารัตน์  ศิริกุล kanyarat.sirik@obec.moe.go.th
4 6181 นางสาวณัชลิญา  คงบุตร natchaliya.ko@obec.moe.go.th
5 6182 นางสาวณัชลิดา คงบุตร natchalida.ko@obec.moe.go.th
6 6186 นางสาวพิมพ์ลภัส อนุรักษา phimlaphat.an@obec.moe.go.th
7 6188 นางสาววรรณพร  สมเพียร wannaporn.som@obec.moe.go.th
8 6190 นางสาววาสนา  พรมสันเทียะ watsana.prom@obec.moe.go.th
9 6192 นางสาวสุริยากรณ์  ยงสูงเนิน suriyakon.yo@obec.moe.go.th
10 6193 นางสาวอณัญลักษณ์  วงษ์เป็ง ananyaluk.wo@obec.moe.go.th
11 6199 นางสาวน้ำฝน ไหมทอง namfon.mai@obec.moe.go.th
12 6204 นางสาวชลชิชา  บรรพเชิด chlchicha.ba@obec.moe.go.th
13 6248 นายอภิสิทธิ์  สิมพา apisit.simp@obec.moe.go.th
14 6395 นางสาวธราภรณ์ อินทร์สำราญ  tharaporn.ai@obec.moe.go.th
15 6614 นายธนาทร  สมานมิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 6615 นายบุญญฤทธิ์  ชุมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 6619 นายธนาธิป  เกตุขุนทด thanathip.ked@obec.moe.go.th
18 6620 นายพงศ์ภัค  ด่างเหลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 6715 นายวีรชน  มาแพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 6716 นายนิสสรณ์  จันทร์เคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 6717 นายนัฐนนท์  การบรรจง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 6749 นายภานุวัฒน์  คงบุญวาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน