ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6
ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6/1
รายชื่อนักเรียน
ลงทะเบียนแล้วจำนวน 16 คน 
1 6032 นายพินิติ  กลีบจำปา piniti.kl@obec.moe.go.th
2 6041 นางสาวภัทราพร   จำปาหอม pattaraporn.jum@obec.moe.go.th
3 6043 นางสาวอัสสิมา  ดวงสุวรรณ์ assima.do@obec.moe.go.th
4 6046 นางสาวสกุลทิพย์  จุฬารัตน์ sakultip.ch@obec.moe.go.th
5 6051 นางสาวอัญชลี  วงษ์ประกรคำ anchalee.wongp@obec.moe.go.th
6 6053 นางสาวพัทรียา  พรสินชัย pattariya.po@obec.moe.go.th
7 6055 นายอำนาจ  มู้ทัพ amnaj.mu@obec.moe.go.th
8 6064 นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า anucha.chail@obec.moe.go.th
9 6082 นางสาวญาณิชศา  แก้วมะณี yanitsa.ka@obec.moe.go.th
10 6083 นายจักริน  แสงสว่าง jakarin.sang@obec.moe.go.th
11 6102 นางสาวสุภาภรณ์  ภูมิพัฒน์ supaporn.phumi@obec.moe.go.th
12 6112 นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์สูงเนิน nattawut.sap@obec.moe.go.th
13 6115 นายบดินทร์  ธุระกิจ badin.tu@obec.moe.go.th
14 6132 นายสาธิต  กาลวัย sathit.kanl@obec.moe.go.th
15 6473 นางสาวสศิยาภา  มาลา sasiyapa.ma@obec.moe.go.th
16 6618 นายณัฐพล  เชื้อกูล nattpol.ch@obec.moe.go.th