รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP
รายงาน DEEP
การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th
โรงเรียน โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
 
รรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียน URL: http://www.kratorn.ac.th/datashow_221631
จำนวนผู้บริหาร           22      คน ผู้อำนวยการ 1 คน  รองผู้อำนวยการ  1  คน
จำนวนครู                  27      คน
ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221623

จำนวนนักเรียน            330     คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 26 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221625
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 29 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221625_2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 22 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221625_3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 28 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221626
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 21 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221626_2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 24 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221626_3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 23 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221627
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 26 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221627_2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 27 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221627_3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 27 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221628
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 19 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221628_2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 15 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221629
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 11 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221629_2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 16 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221630
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 16 คน ตรวจสอบได้ที่ http://www.kratorn.ac.th/datashow_221630_2