ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยยวน ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง