ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ