วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิรู้และทักษะชีวิต
ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม
เชิดชูวัฒนธรรมไท ยวน

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัญชาโรงเรียน
ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำชุมชน


คติพจน์ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน