ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน

                  การสอนให้เกิดนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

    กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5.  อยู่อย่างพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย       

8.  มีจิตสาธารณะ   

 

เป้าปร­ะสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
            4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ

     การศึกษา

9. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

 กลยุทธ์
1. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้

2. สร้างเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

    ตามรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ

3. จัดสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. สร้างเสริมให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

    และภูมิปัญญาไทย

5. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-

    กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

9. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน