เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโคกกระท้อน
 
 
เนื้อร้อง            นางสาวอาภรณ์ มหิทธิบุรินทร์
 
ทำนอง            นายสาคร แก้วพรม
 
ขับร้อง             นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์
                       นายไสว อุตมะบัวจันทร์
                       นางสาวอาภรณ์ มหิทธิบุรินทร์
 
 
 
                                     โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
                           เลื่องลือนานมาสถาบันที่คนเลื่อมใส
                           สร้างความรู้คู่คุณธรรมประจำใจ
                          ให้ลือชื่อเกรียงไกรใครไหนปาน
 
                                      เหลืองเขียวดูเด่นงามซึ้งวิไล
                           ผูกพันจิตใจรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
                           ด้วยความรักความศรัทธาและผูกพัน
                           ร่วมใจกันหลอมภูมิปัญญาสู่เยาวชน
 
                                     ศึกษาความรู้เพื่อภูมิปัญญา
                           ฝึกฝนการกีฬาเพื่อความอดทน
                           ให้รู้แพ้ รู้ชนะ อภัยให้คน
                           เป็นเยาวชนโคกกระท้อนที่ต้องการ
 
                                     พวกเราชาวโคกกระท้อนล้วนภูมิใจ
                           และสำนึกในอันพระคุณผู้ก่อสถาน
                           จะสามัคคีและยึดมั่นอุดมการณ์
                           สร้างสัมพันธ์ร่วมกันไม่มีเสื่อมคลาย
 
 
 
 
WMA Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB