ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น จำนวนนักเรียน
รวม
ม.1/1 14 10 24
ม.1/2 9 16 25
ม.1/3 15 13 28
รวม ม.1 38 39 77
ม.2/1 17 14 31
ม.2/2 21 13 34
ม.2/3 17 16 33
รวม ม.2 55 43 98
ม.3/1 12 14 26
ม.3/2 18 10 28
ม.3/3 18 9 27
รวม ม.3 48 33 81
รวม ม.ต้น 141 115 256
ม.4/1 8 13 21
ม.4/2 21 8 29
รวม ม.4 29 21 50
ม.5/1 11 16 27
ม.5/2 18 8 26
รวม ม.5 29 24 53
ม.6/1 3 11 14
ม.6/2 8 7 15
รวม ม.6 11 18 29
รวม ม.ปลาย 69 63 132
รวมทั้งหมด 210 178 388