ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563
ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ครูที่ปรึกษา
รวม
ม.1/1 16 13 29 นางบุบผา บุญเพ็ง (089-5390910) นายธีรพงศ์  แคงสันเทียะ (0957184294)
ม.1/2 13 16 29 นางปิยะนุช สระแก้ว (087-1028133) นางมยุรี บุญเพ็ง (089-0667769)
ม.1/3 25 4 29 นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก (065-4510023) นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์ (089-1726460)
รวม ม.1 54 33 87  
ม.2/1 9 20 29 นางณัจนา สุขกรีด (098-8926978) นายไพศาล แก้วจีน (097-2494514)
ม.2/2 15 13 28 นางจีรนันท์ ทาแก้ว (085-1303497) นางสาวภัสสร  กาสี (0877715268)
ม.2/3 21 7 28 นางเพ็ญศรี สุดสวาท (087-9313736) นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล (089-7615308)
รวม ม.2 45 40 85  
ม.3/1 13 10 23 นางยุพดี ไพรวรรณ์ (089-2423269)  
ม.3/2 20 10 30 นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม (087-9335009) นายสุทธิพงษ์ บุญไชย (086-9013027)
ม.3/3 20 10 30 นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ (089-9059409) นางสาวอ่อนนุช ทองพูน (081-9481683)
รวม ม.3 53 30 83  
รวม ม.ต้น 152 103 255    
ม.4/1 20 12 32 นางสาวนุสรา คำน้อย (086-7529044)  
ม.4/2 12 7 19 นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี (089-5242754) นายภรัณยู อินทกนก (093-3177067)
รวม ม.4 32 19 51  
ม.5/1 11 11 22 นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ (063-1645416)  
ม.5/2 9 5 14 นายธิรนันท์ ชมวนา (083-5625915)  
รวม ม.5 20 16 36  
ม.6/1 8 8 16 นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง (087-9259405)  
ม.6/2 12 6 18 นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี (094-4970441) นางสาวนิตยา  แรตไธสง (097-3351520)
รวม ม.6 20 14 34  
รวม ม.ปลาย 72 49 121    
รวมทั้งหมด 224 152 376 สรุปจำนวนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564