ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 48419
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 48100
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 48400
สำหรับคุณครูค่ะ
แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48361
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48331
บันทึกข้อความส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.01 KB 48332
บันทึกข้อความส่งประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 27.49 KB 48397
บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.91 KB 48140
แบบฟอร์มSARรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.57 KB 48402
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48303
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48481
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48095
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48462
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48404
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48127
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 50195
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 48216
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48434
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 48469
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 48335
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 48340
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 48490
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 48230
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 48283
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48295
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 48775
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 48263
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 49556
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 48167
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 48093
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48395
48134
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 48233
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 48473
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48415
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 48154
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48351
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 48372
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48229
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 48183
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48496
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 48206
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 48523
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 48471
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 48471
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 48448
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 48074
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48342
อื่นๆ
คู่มือระบบการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48168
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.39 KB 48281
แบบบันทึกขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.77 KB 48401
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.2 KB 48477
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 48272
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48219
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48360
ตราโรงเรียนมีชื่อ 48214
ตราโรงเรียนทั้งหมด 48418
ตราโรงเรียน 48067
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48115