ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 48518
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 48207
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 48497
สำหรับคุณครูค่ะ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 976.62 KB 101
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 65.97 KB 96
แบบรายงานการดำเนินโครงการ /กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.79 KB 98
แบบประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 96
บันทึกข้อความอนุมัติใช้เงินงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 51.06 KB 99
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 40.12 KB 99
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 179.27 KB 97
แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48459
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48428
บันทึกข้อความส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.01 KB 48428
บันทึกข้อความส่งประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 27.49 KB 48493
บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.91 KB 48237
แบบฟอร์มSARรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.57 KB 48501
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48401
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48582
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48191
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48559
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48505
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48230
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 50292
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 48313
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48530
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 48568
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 48434
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 48444
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 48604
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 48327
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 48379
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48393
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 48872
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 48363
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 50006
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 48264
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 48191
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48492
48230
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 48331
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 48572
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48513
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 48253
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48449
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 48470
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48326
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 48283
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48593
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 48304
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 48636
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 48577
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 48572
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 48547
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 48173
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48439
อื่นๆ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.32 KB 95
คู่มือระบบการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48268
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.39 KB 48377
แบบบันทึกขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.77 KB 48499
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.2 KB 48573
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 48372
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48318
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48456
ตราโรงเรียนมีชื่อ 48313
ตราโรงเรียนทั้งหมด 48520
ตราโรงเรียน 48165
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48212