ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 89
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 107
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 1127
ตราโรงเรียนมีชื่อ 110
ตราโรงเรียนทั้งหมด 118
ตราโรงเรียน 100
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปี 2555 - 2557 150
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 510
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 191
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 1948
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 218
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 233
สำหรับคุณครูค่ะ
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 82
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 84
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 71
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 76
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 78
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 70
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 103
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 171
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 222
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 77
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 551
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 1467
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 840
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 545
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 1663
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2062
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 1536
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 101
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 4869
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 89
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 101
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 84
แบบนิเทศ ติดตาม คร้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 92
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 86
ปกคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 485 KB 85
แบบรายชื่อคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 279 KB 157
4.ประเมินตนเอง 15 มาตรฐาน (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 58.59 KB 81
3.มาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.88 KB 361
2.สรุปประเมิน 8 องค์ประกอบ (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 49.7 KB 114
1.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 82.81 KB 343
92
ตารางคำนวณคะแนนข้อสอบกลาง ม.1-2 (ล่าสุด) 143
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค.58 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 141
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศครั้งที่ 2 (13 ม.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 277.5 KB 141
ระเบียบการยืมเงินทดลองราชการ 98
คำสั่งกำหนดชั่วโมงสอนภาค2ปี2557 Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 224
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 170
แบบกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 2/2557 (กำหนดส่ง 30 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 155
ตัวอย่างแบบกำหนดการสอนและการวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานที่ ผอ.มอบหมาย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.68 KB 188
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 971
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินวันที่ 26 ส.ค.57 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 951
ผลการสอบโอเน็ตปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.04 KB 1819
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 1870
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 180
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 1661
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 262
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 480
ข้อมูลครู e-office Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 196 KB 173
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 5147
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 180
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 832
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 693
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 5129
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 300
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 254
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 392.5 KB 224
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 267
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.22 KB 181
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 4097
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 745
แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 555
คู่มือครู56 Word Document ขนาดไฟล์ 505.5 KB 1617