ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสาโรช สอนพายัพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิสุทธ์ิ ตรงสถิตย์
ผูัช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางฉลวย พิมพ์ชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ผูัช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางบุปผา บุญเพ็ง
ผูัช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานนโยบาย แผนงานและงบประมาณ

นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป