ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี) งานศิลปหัตถกรรม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี 
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.685.6ทอง91. นางสาวสุภารัตน์  เนาเนินทอง
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.682.54ทอง101. นายพงศกร  ศิริกุล
2. นางสาวสายรุ้ง  อิ่มอัมพร
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
3ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.692.4ทองชนะเลิศ1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
4ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.690.25ทองชนะเลิศ1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
5ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.688.75ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายอันดา  เเช่มชุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
6ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.392.75ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
7ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.693.16ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นายภัทรพล   หมื่นพหล
4. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ  ดวงสว่าง
4. นายชัชวาล  สาธารณะ
 
8ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.383.8ทอง41. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
9ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.680.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
10คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.382ทอง41. เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยุสม
2. เด็กชายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
11การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.398ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
2. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
5. เด็กหญิงวนัญญา  คำจิระ
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางณัจนา   สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
12เรียนร่วม - ศิลปะการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
13เรียนร่วม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.389ทองชนะเลิศ1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
14เรียนร่วม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
15เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น91ทองชนะเลิศ1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี 
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.670.5เงิน91. นางสาววาสนา  มโนสา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.374.33เงิน71. เด็กหญิงณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.376เงิน61. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมวัชรจิตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
4ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.374เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ภุมมา
2. เด็กชายทัศนา  ไผทรัตน์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  กาวิละ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
5ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.378.33เงิน41. เด็กหญิงขวัญพร  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงตรีจิตร  ธุรกิจ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.378.1เงิน111. เด็กหญิงชมพูนุช  ธุระพันธ์
2. เด็กชายปราญ์ชนา  เฉยขุนทด
 
1. นางสาวภทรพร  ทองฟัก
 
7กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.372.33เงิน41. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คีรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงบุตร
3. เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
8กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.671เงิน61. นางสาวกุลปริญา  คำปินใจ
2. นางสาวปาริชาติ  จำปีเรือง
3. นางสาวรุจิเรศ  มุธิตา
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
9คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.373.2เงิน61. เด็กชายจักริน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงทับทิม  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
10คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.370เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรเขต
2. เด็กชายธนโชติ  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
11คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.676.8เงิน51. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี 
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.368ทองแดง101. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.369ทองแดง61. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.666.6ทองแดง71. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณารายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.664ทองแดง81. นายธนารักษ์  นาคะรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี 
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.351เข้าร่วม61. เด็กหญิงญดาวรรณ  กองสาสน
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
2คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.635เข้าร่วม41. นางสาวสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
3คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.640เข้าร่วม61. นางสาวสมประสงค์  ภาคไพรี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
4วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.313เข้าร่วม91. เด็กชายณัฐพัฒน์  อินต๊ะ
2. เด็กชายภัทรภณ  โครตพงษ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แพงหา
 
1. นายสาโรช  สอนพายัพ
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
5วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.618.5เข้าร่วม81. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นางสาวสาวิกา  รัมณีย์
3. นายอนันท   ยุทธนา
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นายประจวบ  ไชยพิมพา
 
6คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.656เข้าร่วม101. นางสาวทัศนวดี  ทรัพย์สิน
2. นางสาวอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 

โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,15:47   อ่าน 309 ครั้ง