ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี (ค.บ. เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สถาบัณราชภัฏเทพสตรี
ปริญญาเอก (ศษ.ด.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 สิงหาคม 2519 โรงเรียนวัดดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ครู 2 ระดับ 2
2528 หมวดการศึกษาอำเภอดอนพุด ศึกษานิเทศก์ 4
1 พฤษภาคม 2528 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองโดน จ.สระบุรี อาจารย์ใหญ่ ระดับ 5
1 ตุลาคม 2531 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี อาจารย์ใหญ่ ระดับ 8
1 ตุลาคม 2544 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
15 พฤษภาคม 2548 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล