ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : hura_ura@live.com
ที่อยู่ :
128/5 หมู่ 9 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี สถาบัญราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 ปี 4 เดือน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทองโครงงานภาษาอังกฤษระดับ ม.ปลาย (Work Shop , Project work)
2 Best
3 English camp ครู