ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : onnutt@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2546 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 ต.ค. 50 - 15 พ.ค. 53 โรงเรียนสาคลีวิทยา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1
16 พ.ค. 53 - ปัจจุบัน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล