ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541 ม.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2538 ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2536 ม.1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2535 ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2533 ป.4 โรงเรียนปราณีวิทยา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 ต.ค. 2545 โรงเรียนยางคำพิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 เม.ย. 2547 โรงเรียนยางคำพิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนยางคำพิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ครู อันดับ คศ.1
16 พ.ค. 2548 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ครู อันดับ คศ.1
24 ธ.ค. 2553 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ครู อันดับ คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล