ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมปอง ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ ช่างสี ระดับ 3
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล