ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพดี ไพรวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : yupadee_p@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ป.6 โรงเรียนรัตนศึกษา
2531 ม.3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
2534 ม.6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2538 ปริญญาตรี (ค.บ.) สถาบันราชภัฎเทพสตรี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 พฤศจิกายน 2538 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
30 กันยายน 2541 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ 1 ระดับ 4
13 มิถุนายน 2545 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อาจารย์ 2 ระดับ 6
9 มีนาคม 2548 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ครู อันดับ คศ.2
1 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ครูชำนาญการ อันดับ คศ.2
15 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555