ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุสรา คำน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉลวย พิมพ์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1