ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แรตไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสร กาสี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2