ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครู คศ.1

นายสุทธิพงษ์ บุญไชย
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แรตไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสร กาสี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2