กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0897615308
อีเมล์ : titisanr23@gmail.com

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : yupadee_p@hotmail.com

นางสาวนิตยา แรตไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0973351520
อีเมล์ : Nidtayarat17@gmail.com