กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3
อีเมล์ : yupadee_p@hotmail.com

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0897615308
อีเมล์ : titisanr23@gmail.com

นายสุทธิพงษ์ บุญไชย
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แรตไธสง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0973351520
อีเมล์ : Nidtayarat17@gmail.com

นางสาวภัสสร กาสี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2