ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสมปอง ศรีวิชัย
ลูกจ้างประจำ ช่างสี ระดับ 3

นายพวนทอง ขุนพาพุก
ลูกจ้างประจำ ช่างสี ระดับ 3