ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี ทองฟัก
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม