กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางบุบผา บุญเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวัชรพล ทับลัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2