ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมัคร มาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางบุบผา บุญเพ็ง
ครู คศ.3

นายวิสุทธิ์ ตรงสถิตย์
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน