กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัจนา สุขกรีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ครู คศ.2

นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์
พนักงานราชการ