ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัจนา สุขกรีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ครู คศ.2

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3

นายสุทธิพงษ์ บุญไชย
ครู คศ.1

นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์
พนักงานราชการ