ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณัจนา สุขกรีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ครู คศ.2

นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์
พนักงานราชการ