ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายภรัญญู อินทกนก
ครูผู้ช่วย

Mr.Dennis Karanja