กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณภา ศิริกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปิยะนุช สระแก้ว
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวพรพิมล สะมณะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1